ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਛਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਛੇ ਹੀ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥ ਵੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ|
ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਵਲੋਂ ਛਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਛੇ ਦਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਛਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣੀ ਛੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ| ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਛਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੂੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਛਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ| ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਉਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਚਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਸਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ| ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਛਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਛਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਛਹਿਰ ਦੀਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *