ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੌਫ ਕਾਇਮ ਹੈ

Read more