ਮੇਖ: ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ

Read more