ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ, ਭਲਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ, ਭਲਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜਾਮ, ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ

Read more